کتابشناسى نقد و معرّفى کتاب روزها

كتابشناسى نقد و معرّفى كتاب روزها

“گردآورى: حسین مسرّت”
دربارۀ دورۀ چهار جلدی کتاب خواندنی «روزها» اثر ماندگار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن که در بردارندۀ یادبوده ها و زندگی نامۀ او از چهار سالگی (حدود ۱۳۰۸ش) تا سال ۱۳۵۷ش است، نقد و معرّفی زیادی نوشته شده که بیشتر در بارۀ دفتر های نخست و دوم است و امید می رود که روزی چهار دفتر آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد. گفتار ذیل مقاله شناسی کتاب روزهاست که امید است مورد استفادۀ دوستداران نثر فارسی و علاقه مندان به کتاب های خود زندگی نامه نویسی قرار گیرد.
****
آذریزدى، مهدى: «روزهاى گذرا، روزهاى ماندگار»، اطّلاعات سیاسى اقتصادى، س ۵ ، ش ۴۷-۴۸ (مرداد شهریور۱۳۷۰): ۹۴-۹۰ // در آیینۀ روزها: حسین مسرّت، پیام شمس الدّینی، میبد: بنیاد میبدی، ۱۳۹۱: ۵۷-۷۵// دیدگاه ها؛ دربارۀ آثار دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن: حسین مسرّت و پیام شمس الدّینی، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۴، ج۲: ۴۵-۵۹٫
احمدى بیرجندى، احمد: «روزها»، در کتاب: تکدرخت، به‏کوشش: فرهنگ جهان‏بخش، تهران: آثار و یزدان،۱۳۸۰، ص ۵۱۷- ۵۰۷ // در آیینۀ روزها، همان: ۷۶-۹۰// دیدگاه ها، همان: ۶۰-۷۰٫
اسلامى‏ندوشن، محمّدعلى:«برگزیده روزها»، ایران‏نامه، ش ۱۷ (پاییز۱۳۶۵): ۱۷۰-۱۴۳ .
:———- «ترازوى ملّت ایران پاره‏سنگ برنمى‏دارد»، [زندگى‏نامه دکتر اسلامى‏ندوشن در گفتگویى با محمّد صادقى] ، مهرنامه، ش ۲۰ (ویژه‏نامۀ نوروز۱۳۹۱): ۵۴- ۵۱٫
—————– : «چرا روزها، مقدّمۀ جلد اوّل [روزها]»، در آیینۀ روزها، همان: ۱۵-۱۹// دیدگاه ها، همان: ۱۳-۱۶٫
—————- : «حسابرسی از خود»، در آیینۀ روزها، همان: ۲۰-۲۲// دیدگاه ها، همان: ۱۷-۱۸٫
:————«درنگى بر کتاب روزها»، اطّلاعات، ش ۲۵۴۴۸ (۱۳۹۱/۸/۱۵) :۶// در آیینۀ روزها، همان: ۲۳-۳۱// دیدگاه ها، همان: ۱۹-۲۴٫
————— :«روزها با سوزها همراه شد»، اطّلاعات، ش ۲۴۴۰ (۱۳۸۸/۹/۲۴) :۶ .
الهام‏بخش، سید محمود: «بیش بادا عمر این گُل با گلاب روزها»(شعر)، در کتاب رهاورد دیدار: به کوشش: یدالله جلالى پندرى، یزد: انجمن شعر و ادب یزد،۱۳۸۴،ص ۲۶۷ -۲۶۵ // در آیینۀ روزها، همان: ۲۷۷-۲۷۹// دیدگاه ها، همان: ۲۸۹-۲۹۰٫
امیرخانی، غلامحسین: «روزهای روشن»، در آیینۀ روزها، همان: ۹۱-۹۳// دیدگاه ها، همان: ۷۱-۷۲٫
امیرفریار، فرّخ: «تأمّل ایّام گذشته»، جهان کتاب، س ۲، ش ۱۷-۱۸ (شهریور۱۳۷۶): ۱۶ // در آیینۀ روزها، همان: ۹۴-۹۸// دیدگاه ها، همان: ۷۳-۷۵٫
———- : «روزها»، جهان کتاب، س ۱۷، ش ۵ -۳ (خرداد مرداد۱۳۹۱): ۵۴ // دیدگاه ها، همان: ۷۶-۷۷٫
انورى، حسن: «روزها گر رفت، گو رو، باک نیست…»، ایران فردا ، س ۲، ش ۷ (خرداد تیر۱۳۷۲): ۵۵-۵۴// روشن‏تر از روشن؛ به کوشش: حسین مسرّت، یزد: شوراى شعر و ادب استان نزد،۱۳۸۴: ۱۸۳-۱۹۳ // در آیینۀ روزها، همان: ۹۹-۱۰۸// دیدگاه ها، همان: ۷۸-۸۵ .
ایران منش، مریم و محمّدرضا نصر اصفهانی: «بررسی تطبیقی، الایّام طه حسین و روزهای محمّدعلی اسلامی ندوشن» ، نشریۀ ادبیّات تطبیقی، س۴، ش۷(پاییز و زمستان۱۳۹۱:۱-۲۴// دیدگاه ها، همان: ۸۶-۱۰۶٫
باقرزاده، على: «قلم« (شعر)، زلال بقا، مشهد: پاژ،۱۳۷۳: ۵۴- ۵۲ // در آیینۀ روزها، همان: ۲۸۰-۲۸۲// دیدگاه ها، همان: ۲۹۱-۲۹۳٫
بشارت، حسین :«مادری که “خاور” روزها بود»، دیدگاه ها، همان: ۱۰۷-۱۱۳٫
بیانی، شیرین: «پیام به دوستان»، دیدگاه ها، همان: ۱۱۴-۱۱۵٫
پویا، سید عبدالعظیم: «دیباچۀ مدیر عامل بنیاد میبدی»، درآیینۀ روزها، همان: ۷-۸// دیدگاه ها، همان: ۱۱۶-۱۱۷٫
جامعى ندوشن، طاهره: «چهرۀ دیروز و امروز ندوشن»(با نگاهى به کتاب روزها)، فرهنگ یزد، س ۸ ، ش ۳۰٫
جعفرى، ندوشن، على‏اکبر: «از روزها چه حاصل»، تکدرخت، همان: ۵۶۱- ۵۶۶// سایه‏بان، ش ۲۷،(نیمه دوّم بهمن۱۳۸۱): ۵ و ۷// در آیینۀ روزها، همان: ۱۰۹-۱۱۶ // دیدگاه ها، همان: ۱۱۸-۱۲۷٫ هر دو باعنوان: «حاصل روزها».
جلالى‏پندرى، یدالله: «افق انتظار خواننده و صداقت نویسنده در کتاب “روزها”»، دیدگاه ها، همان: ۱۳۵-۱۴۶٫
————- : «در چشمان خاطره‏ها…»، فرهنگ یزد، س ۶، ش ۲۱ (زمستان۱۳۸۳): ۳۸ -۳۳ // روشن‏تر از روشن، همان: ۳۴-۲۲// رهاورد دیدار، همان: ۲۰۱-۱۹۳// در آیینۀ روزها، همان: ۱۱۷-۱۲۵// دیدگاه ها، همان: ۱۲۸-۱۳۴٫
جلالى ورنامخواستى، حسین: «مى‏نویسم، پس هستم»، صدا ، ش۱۰۵( ۲۵/۳/۱۳۸۱).
حسینى سیف، عذراالسادات : «تحلیل کتاب روزها، اثر دکتر محمّدعلى اسلامى ‏ندوشن»، تارنمای حوزۀ هنرى همدان، (۲۲/۱/۱۳۹۰)// در آیینۀ روزها، همان: ۱۲۶-۱۳۵// دیدگاه ها، همان: ۱۴۷-۱۵۴٫
دادبه، اصغر: «بزرگ مردی که هیچ گاه ایران را از یادنبرده است»، دیدگاه ها، همان: ۱۵۵-۱۷۴٫
دهقانى، محمّد: «نگرش و سبک ویژۀ اسلامى‏ ندوشن در سرگذشت‏نامه‏هاى او» فرهنگ یزد، س ۶، ش ۲۱ (زمستان۱۳۸۳) ۳۲ -۲۹ // در آیینۀ روزها، همان: ۱۳۶- ۱۴۲// دیدگاه ها، همان: ۱۷۵-۱۸۰٫
:——-«روزها» اطّلاعات (۶/۶/۱۳۷۶):۶// ضمیمۀ اطّلاعات (۳۰/۶/۱۳۷۶): ۱۱٫
رستگار فسایی، منصور: « روزها: هستی پربار فرهنگ ایرانی»، دیدگاه ها، همان: ۱۸۱-۱۸۳٫
رضایی ندوشن، محمد: «چشمه»، در آیینۀ روزها، همان: ۱۴۳-۱۴۶// دیدگاه ها، همان: ۱۸۴-۱۸۶٫
رفعت‏نژاد، علیرضا: «روزها در راه»، انتقاد کتاب (ضمیمه فصلنامه نگاه نو )، ش ۱۰ (پاییز ۱۳۹۱)، ضمیمۀ شمارۀ ۹۵ نگاه نو :۲۴-۲۲// در آیینۀ روزها، همان: ۱۴۷-۱۴۹// دیدگاه ها، همان: ۱۸۷-۱۸۹٫
رهبران، محمود: «نویسنده ای محبوب و صاحب سبک»، در آیینۀ روزها، همان: ۱۵۰-۱۵۴// دیدگاه ها، همان: ۱۹۰-۱۹۲٫
؟: «سپاس نامۀ جوانان ندوشن»، دیدگاه ها، همان: ۲۷۸-۲۷۹٫
سیّار، غلامعلى: «روزها»، آینده، س ۱۲، ش ۴-۶ (تیر شهریور۱۳۶۵): ۲۳۵ -۲۲۸ // در آیینۀ روزها، همان: ۱۵۵-۱۶۸// دیدگاه ها، همان: ۱۹۳-۲۰۲٫
شکرانه، اسدالله: «پنجره ای به ساحت باز؛ تا ریشه در آب است، امید ثمری هست»، در آیینۀ روزها، همان: ۱۶۹- ۱۷۹// دیدگاه ها، همان: ۲۰۳-۲۱۰٫
———: «گذر با چشمی گریان»، در آیینۀ روزها، همان: ۱۸۰-۱۸۵// دیدگاه ها، همان: ۲۱۱-۲۱۵٫
شمس الدّینی، پیام: «درنگی بر برخی اعلام جغرافیایی روزها»، در آیینۀ روزها، همان: ۱۹۲-۲۰۲// دیدگاه ها، همان: ۲۲۰-۲۲۷٫
———— : «کبوده و جغرافیای مثالی اش»، در آیینۀ روزها، همان: ۱۸۶- ۱۹۱// دیدگاه ها، همان: ۲۱۶-۲۱۹٫
صادقى، محمّد: «آن روزهاى اختناق»، اعتماد، ش۲۴۱۴( ۲۰/۳/۱۳۹۱): ۱(گفتگو)// ، در آیینۀ روزها، همان: ۳۲-۳۷// دیدگاه ها، همان: ۳۸-۴۱٫
——— : «اگر قلم در دستم نبود، زندگى‏ام بیهوده مى‏گذشت، گفتگو با دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن»، اطّلاعات ، ش۲۵۴۸۹( ۵/۱۰/۱۳۹۱):۱// در آیینۀ روزها، همان: ۳۸-۵۴// دیدگاه ها، همان: ۲۵-۳۷٫
طاهری، فرهاد: «روزها»، فرهنگ آثار، زیر نظر: سیدعلی آل داوود، تهران : سروش، ۱۳۹۶، ج۴: ۳۱۰-۳۱۱// در آیینۀ روزها، همان: ۲۰۳-۲۰۹// دیدگاه ها، همان: ۲۲۸-۲۳۲ هر دو با عنوان: «مدخل روزها از فرهنگ آثار».
طباطبایى‏ندوشن«امید»، سید فضل‏الله: «سلطان نثر ایران(با الهام از کتاب روزها، جلد نخست)»(شعر)، رهاورد دیدار، همان: ۲۷۱ -۲۶۸// در آیینۀ روزها، همان: ۲۸۳-۲۸۵// دیدگاه ها، همان: ۲۹۴-۲۹۶٫
عابدى، کامیار: «اندیشه‏اى معطوف به فرهنگ»، تکدرخت، همان: ۵۹۵ – ۵۹۴ (بخشى از مقاله(.
——– : «بار دیگر روزها»، اطّلاعات، ش ۶ :(۱۳۷۶/۶/۲۷) ۲۱۱۵۴// در آیینۀ روزها، همان: ۲۱۰-۲۱۶// دیدگاه ها، همان: ۲۳۳-۲۳۷٫
غلامى، محمّد: «روزها»، رشد آموزش ادب فارسى، س ۷، ش ۲۸ (بهار۱۳۷۱): ۷۹ -۷۸ // در آیینۀ روزها، همان: ۲۱۷-۲۱۹// دیدگاه ها، همان: ۲۳۸-۲۳۹٫
فرهومند، رضا: «روزها خاطرۀ قومى یک نسل»، مهر، ش ۱۸ (۲۹/۲/۱۳۷۷): ۵۲٫
فیضى، کریم: «نام و یاد یک زندگى‏بان»، اطّلاعات، ش۲۴۲۹۸ (۱۳۸۷/۷/۴): ۶ (بخشى از مقاله(.
قربانى، کبرى: «من از کودکى او را مى‏خواندم»، تکدرخت، همان: ۵۵۷- ۵۵۶ (بخشى از مقاله.(
مسرّت، حسین: «درس‌نامه‌ای به نام روزها»، اطّلاعات، ش ۲۵۵۵۴(۲۶/۱۲/۱۳۹۱)، نوروز نامه، ص ۱٫
———- :«دیدگاه‌هایی دربارۀ کتاب روزها»، در آیینۀ روزها، همان: ۲۷۱-۲۷۴// دیدگاه ها، همان: ۲۸۳-۲۸۵٫
———-: «روزها با سوزها، تأمّلی بر دفتر دوم کتاب روزها»، آشنا ، س ۲، ش ۸ (آذر و دى۱۳۷۱) ۷۴ -۶۹ // یزد، یادگار تاریخ: حسین مسرّت، یزد: انجمن کتابخانه‏هاى عمومى استان یزد، ۱۳۷۶، ج۱: ۷۵۳-۷۳۷ // در آیینۀ روزها، همان: ۲۲۰-۲۴۲// دیدگاه ها، همان: ۲۴۰-۲۵۶٫
——— : «روزهایى با عشق،درنگی بر روزها»، نداى یزد، س ۱، ش۱۸ (۸/۱۰/۱۳۶۵) :۱ و ۳، ش ۸۲ (۲۲/۱۰/۱۳۶۵):۶ // یزد، یادگار تاریخ، همان: ۷۳۶-۷۳۳(معرّفی ج ۱(//در آیینۀ روزها، همان: ۲۴۳-۲۴۷// دیدگاه ها، همان: ۲۵۷-۲۶۰٫
———- : « کتابشناسى نقد و معرّفى کتاب روزها»، در آیینۀ روزها، همان: ۲۸۹-۲۹۲// دیدگاه ها، همان: ۲۹۹-۳۰۱٫
———- و پیام شمس الدّینی: «دیباچۀ گردآورندگان»، در آیینۀ روزها، همان: ۹-۱۱// دیدگاه ها، همان: ۷-۹٫
نیّرمحمّدى، ناصر: «مردى از کبوده…، روستایى محجوب و غریب»، نگاه نو، س ۱، ش ۱ (مهر۱۳۷۰) ۲۰۲-۱۹۸// در آیینۀ روزها، همان: ۲۴۸-۲۵۵// دیدگاه ها، همان: ۲۶۱-۲۶۶٫
یاحقّی، محمّدجعفر: «پیام فرهنگسرای فردوسی به مناسبت رونمایی از کتاب روزها»، دیدگاه ها، همان: ۲۶۷-۲۶۸٫
یوسفى، غلامحسین: «در آیینۀ روزها»، نشر دانش، س ۶، ش ۳ (فروردین اردیبهشت۱۳۶۵): ۲۲ -۱۹ // یادداشت‏هایى در زمینۀ تاریخ و فرهنگ، غلامحسین یوسفى، تهران: سخن،۱۳۷۰: ۹۸ -۸۸ / زبان و نگارش فارسى: حسن احمدى گیوى و دیگران، تهران: سمت، چاپ سوم،۱۳۶۹: ۱۰۰ -۹۵ // در آیینۀ روزها، همان: ۲۵۶-۲۶۸// دیدگاه ها، همان: ۲۶۹-۲۷۷٫

مطالب پیشنهادی :

درباره نویسنده

2494 مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

*

تمام حقوق این سایت برای © 2021 سامانه اطلاع رسانی فرهنگ ندوشن. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی